آوای نادر دبیر و مدرس دانشگاه ساکن بابل naderebrahimi249@yahoo.com tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com 2018-03-17T18:05:11+01:00 mihanblog.com کاج های بلند 2018-03-03T11:01:06+01:00 2018-03-03T11:01:06+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/261 نادر ابراهیمیان به یاد مادرم که در دو اردیبهشت 1326طلوع نمود ودر دو اسفند 96 آسمانی شدبا کدامین زمستان به سفر رفتی؟که هیچ بهاری آغازت نمی کنداعتمادم را به ماه ها و سال ها از دست داده اماعتمادم را به بهارهااعتمادم را به بادهاتو به خواب ها پیوسته ایبرای دیدنت باید چشم هایم را ببندمو چقدر می ترسم از صدای چلچله هابر کاج های بلنداگر مرا از این خواب بیدار کنندبا کدامین زمستان به سفر رفتی؟که از تمام بهارهای بی تو می ترسممی ترسم این آخرین بهار من باشددکتر نادر ابراهیمیان به یاد مادرم که در دو اردیبهشت 1326طلوع نمود ودر دو اسفند 96 آسمانی شد
با کدامین زمستان به سفر رفتی؟
که هیچ بهاری آغازت نمی کند
اعتمادم را به ماه ها و سال ها از دست داده ام
اعتمادم را به بهارها
اعتمادم را به بادها
تو به خواب ها پیوسته ای
برای دیدنت باید چشم هایم را ببندم
و چقدر می ترسم از صدای چلچله ها
بر کاج های بلند
اگر مرا از این خواب بیدار کنند
با کدامین زمستان به سفر رفتی؟
که از تمام بهارهای بی تو می ترسم
می ترسم این آخرین بهار من باشد
دکتر نادر ابراهیمیان
]]>
عقیق آفتاب 2018-02-17T11:43:21+01:00 2018-02-17T11:43:21+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/260 نادر ابراهیمیان کتابم عقیق آفتاب" گزارش تلمیحات داستانی در قصاید خاقانی" با مقدمه ی دکتر کزازی  در 23بهمن 96 در انجمن ادبی ققنوس تهران با اجرای دکتر مینا آقازاده و  با حضور شاعران و منتقدان مطرح دکتر نعیمه طلوعی ، حسن اسدی شبدیز، صبا کاظمیان ، علیرضا بدیع و دیگر شاعران رونمایی شد.مراکز فروش عقیق آفتاببابل کتابسرای حریری و شهر کتاب خیابان شریعتیتهران بازار چه ی کتاب روبری دانشگاه تهرانو کتابفروشی های شهر کتاب سراسر کشور کتابم عقیق آفتاب" گزارش تلمیحات داستانی در قصاید خاقانی" با مقدمه ی دکتر کزازی  در 23بهمن 96 در انجمن ادبی ققنوس تهران با اجرای دکتر مینا آقازاده و  با حضور شاعران و منتقدان مطرح دکتر نعیمه طلوعی ، حسن اسدی شبدیز، صبا کاظمیان ، علیرضا بدیع و دیگر شاعران رونمایی شد.
مراکز فروش عقیق آفتاب
بابل کتابسرای حریری و شهر کتاب خیابان شریعتی
تهران بازار چه ی کتاب روبری دانشگاه تهران
و کتابفروشی های شهر کتاب سراسر کشور
]]>
حجاب 2018-01-31T05:11:30+01:00 2018-01-31T05:11:30+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/259 نادر ابراهیمیان می خور که صد گناه ز اغیار در حجاببهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنندحافظ می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند
حافظ
]]>
عقیق آفتاب 2018-01-22T11:51:21+01:00 2018-01-22T11:51:21+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/258 نادر ابراهیمیان کتابم عقیق آفتاب یا گزارش تلمیحات داستانی در قصاید خاقانی( از دکتر نادرابراهیمیان) بادیباچه ی استاد دکتر میرجلال الدین کزازی با 377ص از اکسیر قلم چاپ شد . این کتاب را دوستان گرامی می توانند از کتابفروشی های شهر کتاب هر شهرستان تهیه نمایند. کتابم عقیق آفتاب یا گزارش تلمیحات داستانی در قصاید خاقانی( از دکتر نادرابراهیمیان) بادیباچه ی استاد دکتر میرجلال الدین کزازی با 377ص از اکسیر قلم چاپ شد . این کتاب را دوستان گرامی می توانند از کتابفروشی های شهر کتاب هر شهرستان تهیه نمایند.]]> شعله های آبی 2018-01-01T04:36:16+01:00 2018-01-01T04:36:16+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/257 نادر ابراهیمیان به یاد می آورمصورت روشن مادرم راهنگامی که پیت نفت را به خانه می آوردو خانه مثل صورتش روشن می شدبه یاد می آورمصورت روشن مادرم راهنگامی که یک صبح سرد زمستانیپرده ها را کنار می زدیمو برف یکدست پشت پنجرهخانه را مثل صورتش روشن می کردبه یاد می آورمخنده های سپید مادرم راکه یک روز با علاءالدین خانه خاموش شدو با برف های گل آلود پارو شدو بعد از آنهرچه با چکمه های لاستیکی ، کوچه ها را پرسه زدیمکسی برای نوشیدن یک استکان چای داغکنار شعله های آبی سرکشصدایمان نکرددکترنادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفه به یاد می آورم
صورت روشن مادرم را
هنگامی که پیت نفت را به خانه می آورد
و خانه مثل صورتش روشن می شد
به یاد می آورم
صورت روشن مادرم را
هنگامی که یک صبح سرد زمستانی
پرده ها را کنار می زدیم
و برف یکدست پشت پنجره
خانه را مثل صورتش روشن می کرد
به یاد می آورم
خنده های سپید مادرم را
که یک روز با علاءالدین خانه خاموش شد
و با برف های گل آلود پارو شد
و بعد از آن
هرچه با چکمه های لاستیکی ، کوچه ها را پرسه زدیم
کسی برای نوشیدن یک استکان چای داغ
کنار شعله های آبی سرکش
صدایمان نکرد
دکترنادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان
]]>
مهربانی 2017-12-12T10:17:08+01:00 2017-12-12T10:17:08+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/256 نادر ابراهیمیان روری ما دوباره کبوتریمان را پرواز خواهیم دادو مهربانیدست زیبایی را خواهد گرفتو من آن روز را انتظار می کشمحتی روزی که نباشماحمد شاملو روری ما دوباره کبوتریمان را 
پرواز خواهیم داد
و مهربانی
دست زیبایی را خواهد گرفت
و من آن روز را انتظار می کشم
حتی روزی که نباشم
احمد شاملو

]]>
قدح 2017-12-03T10:21:48+01:00 2017-12-03T10:21:48+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/255 نادر ابراهیمیان می کشیم از قدح لاله شرابی موهومچشم بدر دور که بی مطرب و می مدهوشیمحافظ
می کشیم از قدح لاله شرابی موهوم
چشم بدر دور که بی مطرب و می مدهوشیم
حافظ
]]>
خیمه ی آوارگان 2017-11-25T11:06:04+01:00 2017-11-25T11:06:04+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/254 نادر ابراهیمیان قابیل این اخوک این اخوکجمعت السماآمادها لتصیع کورت النجوم الی نداقابیل این اخوکیرقد فی خیام الاجییناز بدرشاکر شاعر عراقیترجمهقابیل برادرت کجاست برادرت کجاستآسمان برافروخته از خشم می پرسد و ستارگان یک صدا ندا سر می دهندقابیل برادرت کجاستدر خیمه ی آوارگان افتاده استترجمه از دکترنادرابراهیمیان جمعت السما
آمادها لتصیع کورت النجوم الی ندا
قابیل این اخوک
یرقد فی خیام الاجیین
از بدرشاکر شاعر عراقی
ترجمه
قابیل برادرت کجاست برادرت کجاست
آسمان برافروخته از خشم می پرسد
 و ستارگان یک صدا ندا سر می دهند
قابیل برادرت کجاست
در خیمه ی آوارگان افتاده است
ترجمه از دکترنادرابراهیمیان

]]>
روح پاک 2017-11-11T10:24:16+01:00 2017-11-11T10:24:16+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/253 نادر ابراهیمیان نگاه شوم چشمانی به سوی  خط درهم بودو روح پاک بی عیبت نشان از آتش غم بودنادر ابراهیمیان         نگاه شوم چشمانی به سوی  خط درهم بود
و روح پاک بی عیبت نشان از آتش غم بود
نادر ابراهیمیان
    
    
]]>
آتش عشق 2017-10-22T10:53:18+01:00 2017-10-22T10:53:18+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/252 نادر ابراهیمیان آتش عشق است و گیرد در کسیکاو ز سوز عشق می سوزد بسینیمایوشیج آتش عشق است و گیرد در کسی
کاو ز سوز عشق می سوزد بسی
نیمایوشیج
]]>
اعتماد 2017-10-14T05:22:16+01:00 2017-10-14T05:22:16+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/251 نادر ابراهیمیان فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهرکاین کارخانه ای است که تغییر می کنندحافظ فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر
کاین کارخانه ای است که تغییر می کنند
حافظ
]]>
نشانی کانال تلگرام 2017-10-01T10:00:44+01:00 2017-10-01T10:00:44+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/250 نادر ابراهیمیان کانال تلگرام:naderebrahimii@تلگرام:nader_ebrahimii@اینستاگرام:naderebrahimi72 کانال تلگرام:naderebrahimii@
تلگرام:nader_ebrahimii@
اینستاگرام:naderebrahimi72
]]>
وصال 2017-09-18T10:13:26+01:00 2017-09-18T10:13:26+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/249 نادر ابراهیمیان غرض زمسجد و میخانه ام وصال شماستجز این خیال ندارم خدا گواه من استحافظ غرض زمسجد و میخانه ام وصال شماست
جز این خیال ندارم خدا گواه من است
حافظ
]]>
سوز عشق 2017-08-23T03:55:58+01:00 2017-08-23T03:55:58+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/248 نادر ابراهیمیان اتدرین عن ربه الراعیات؟عما یکون الجوی؟...اشاهدت یا غاب رقص الضیاعلی قطره بین اهدابهابدر شاکرالسیاب شاعر عراقیترجمه:آیا از دختری چوپان هیچ می دانی؟از آن چه سوز عشق است هیچ می دانی؟ای جنگل آیا رقص نور را دیده ایبر قطره ی اشک میان پلک هایش؟از کتاب گزیده ی شعر معاصر عرب مترجم دکتر نادرابراهیمیان اتدرین عن ربه الراعیات؟
عما یکون الجوی؟...
اشاهدت یا غاب رقص الضیا
علی قطره بین اهدابها
بدر شاکرالسیاب شاعر عراقی
ترجمه:
آیا از دختری چوپان هیچ می دانی؟
از آن چه سوز عشق است هیچ می دانی؟
ای جنگل آیا رقص نور را دیده ای
بر قطره ی اشک میان پلک هایش؟
از کتاب گزیده ی شعر معاصر عرب مترجم دکتر نادرابراهیمیان
]]>
نادر 2017-07-23T10:11:23+01:00 2017-07-23T10:11:23+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/247 نادر ابراهیمیان به دوست شاعرم جناب دکتر نادرابراهیمیانسرسبزترین شعر شمالی نادر!در دفتر"سهراب" خیالی نادر!تو شاعر نوی پشت هیچستانیچون هیچ کسی در آن حوالی نادر!!مهدی مرتضوی درازکلا به دوست شاعرم جناب دکتر نادرابراهیمیان
سرسبزترین شعر شمالی نادر!
در دفتر"سهراب" خیالی نادر!
تو شاعر نوی پشت هیچستانی
چون هیچ کسی در آن حوالی نادر!!
مهدی مرتضوی درازکلا
]]>
خارج قسمت 2017-06-26T09:10:10+01:00 2017-06-26T09:10:10+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/246 نادر ابراهیمیان دنیاریاضی دان بی رحمی بودتوخارج از قسمت من شدیو بعد از آندیگر نتوانستیمزیر هیچ سقفی با هم جمع شویمنادرابراهیمیان دنیا
ریاضی دان بی رحمی بود
تو
خارج از قسمت من شدی
و بعد از آن
دیگر نتوانستیم
زیر هیچ سقفی با هم جمع شویم
نادرابراهیمیان
]]>
دوست 2017-05-16T10:39:25+01:00 2017-05-16T10:39:25+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/245 نادر ابراهیمیان من آنچه را احساس باید کردیا از نگاه دوست باید خواندهرگز نمی پرسمهرگز نمی پرسم که: آیا دوستم داری؟قلب من و چشم تو می گوید به من:آریفریدون مشری من آنچه را احساس باید کرد
یا از نگاه دوست باید خواند
هرگز نمی پرسم
هرگز نمی پرسم که: آیا دوستم داری؟
قلب من و چشم تو می گوید به من:آری
فریدون مشری
]]>
اردیبهشت 2017-04-21T09:44:43+01:00 2017-04-21T09:44:43+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/244 نادر ابراهیمیان گل های سرخ خانه دوست دارند آمدن اردیبهشت را از پشت پیچ نازک فروردینآنسان که دوست دارم آمدنت رااز پشت پیچ خلوت کوچهدکتر نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز با مقدمه دکتر لیلا کردبچه گل های سرخ خانه دوست دارند 
آمدن اردیبهشت را
 از پشت پیچ نازک فروردین
آنسان که دوست دارم آمدنت را
از پشت پیچ خلوت کوچه
دکتر نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز با مقدمه دکتر لیلا کردبچه
]]>
نشانی کانال تلگرام 2017-04-06T08:32:31+01:00 2017-04-06T08:32:31+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/243 نادر ابراهیمیان نشانی کانال تلگرام من:naderebrahimii@نشانی اینستاگرام من:naderebrahimi72 نشانی کانال تلگرام من:naderebrahimii@
نشانی اینستاگرام من:naderebrahimi72
]]>
گلدان های سبز 2017-03-22T10:04:34+01:00 2017-03-22T10:04:34+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/242 نادر ابراهیمیان از تمام درختان آویزان شده ایاز تمام گلدان های سبز سر در آورده ایاز گل های کوچک قالیبه دشت ها سرایت کرده ای بهاربه مصراع گندمو حوض های ماضی قرمزآهسته تر بیا بهارشلوغ است بازار زندگی و پاهای پدر آنفدر خسته اندکه در این ازدحام از پا در می آیند...نادرابراهیمیانبخشی از شعر از تمام درختان آویزان شده ای
از تمام گلدان های سبز سر در آورده ای
از گل های کوچک قالی
به دشت ها سرایت کرده ای بهار
به مصراع گندم
و حوض های ماضی قرمز
آهسته تر بیا بهار
شلوغ است بازار زندگی
 و پاهای پدر آنفدر خسته اند
که در این ازدحام از پا در می آیند...
نادرابراهیمیان
بخشی از شعر
]]>
بیکرانه های آبی 2017-03-15T14:52:41+01:00 2017-03-15T14:52:41+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/241 نادر ابراهیمیان مرگ قوها دربیکرانه های آبیزیباترین روح زندگی استدر قالب مرگنادرابراهیمیان مرگ قوها دربیکرانه های آبی
زیباترین روح زندگی است
در قالب مرگ
نادرابراهیمیان
]]>
برگشت 2017-02-28T13:55:30+01:00 2017-02-28T13:55:30+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/240 نادر ابراهیمیان سال هاستپشت شیشه های مات این باجهمات مانده امبی تو در حساب زندگی ام چیزی نیستپشیری نیست وهر بار نگاهت می کنمچشم هایم برگشت می خورندنادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز سال هاست
پشت شیشه های مات این باجه
مات مانده ام
بی تو در حساب زندگی ام چیزی نیست
پشیری نیست
 وهر بار نگاهت می کنم
چشم هایم برگشت می خورند
نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز
]]>
آزادی 2017-02-07T12:22:24+01:00 2017-02-07T12:22:24+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/239 نادر ابراهیمیان در هوای تو پر می زنم آزادی!و هیچ کسوقتی اسارت بال هایم را می بیندنمی گوید: آزادی!نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز با مقدمه دکتر لیلا کردبچه در هوای تو پر می زنم آزادی!
و هیچ کس
وقتی اسارت بال هایم را می بیند
نمی گوید: آزادی!
نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز با مقدمه دکتر لیلا کردبچه
]]>
چتر 2017-01-12T12:08:57+01:00 2017-01-12T12:08:57+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/238 نادر ابراهیمیان هیچ چتری سقف خانه ام نمی شودتو نباشی اگرتونباشی اگرهرشب خیس بارانمحتیباران نیاید اگرنادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز هیچ چتری 
سقف خانه ام نمی شود
تو نباشی اگر
تونباشی اگر
هرشب خیس بارانم
حتی
باران نیاید اگر
نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز
]]>
همایش ادبیات تطبیقی 2016-12-20T11:48:32+01:00 2016-12-20T11:48:32+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/237 نادر ابراهیمیان کنفرانس بین المللی ادبیات تطبیقی گرگانارسال مقاله5بهمن95زمان همایش4 اسفند95سایت همایشwww.ir-adabiat.ir کنفرانس بین المللی ادبیات تطبیقی گرگان
ارسال مقاله5بهمن95
زمان همایش4 اسفند95
سایت همایشwww.ir-adabiat.ir
]]>
پاییز 2016-12-02T10:23:26+01:00 2016-12-02T10:23:26+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/236 نادر ابراهیمیان اینجا پاییز استو صدایی که می شنویدصدای جمهوری خود مختار باد استمن گم کرده ام استوای خورشید رامن گیر افتاده ام در فصلی سفیدکه به خورشیدفرمان آتش بس داده استمن جا مانده ام در سرزمین همسایهبدون هیچ آشنا و غریبه ایدر آستانه ی عادت چشم هایم به سنگینیگوشواره ی گیلاس ها از شاخه کودتا کردندو درخت ها تسلیم حکومت باد شدندنادرابراهیمیان مجموعه تا فراسوی عشق اینجا پاییز است
و صدایی که می شنوید
صدای جمهوری خود مختار باد است
من گم کرده ام استوای خورشید را
من گیر افتاده ام در فصلی سفید
که به خورشید
فرمان آتش بس داده است
من جا مانده ام در سرزمین همسایه
بدون هیچ آشنا و غریبه ای
در آستانه ی عادت چشم هایم به سنگینی
گوشواره ی گیلاس ها از شاخه کودتا کردند
و درخت ها تسلیم حکومت باد شدند
نادرابراهیمیان مجموعه تا فراسوی عشق
]]>
سخنرانی 2016-11-10T11:49:00+01:00 2016-11-10T11:49:00+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/235 نادر ابراهیمیان انجمن حافظ  واداره ارشاد آمل برگزار می کند:سخنرانی دکترنادرابراهیمیان  با عنوان نگاه سهراب  سپهری به زندگیآمل سرای مهر چهار آذر95ساعت چهارعصر انجمن حافظ  واداره ارشاد آمل برگزار می کند:
سخنرانی دکترنادرابراهیمیان  با عنوان نگاه سهراب  سپهری به زندگی
آمل سرای مهر چهار آذر95ساعت چهارعصر
]]>
تحلیل کتاب پنجره ای رو به آفتاب 2016-11-10T11:43:06+01:00 2016-11-10T11:43:06+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/234 نادر ابراهیمیان نقد وتحلیل مجموعه شعر پنجره ای رو به آفتاب نادرابراهیمیان از خانم دکتر نعیمه طلوعی  استاد دانشگاه ،شاعر ومنقد ادبی در روزنامه ی صبا در17آبان 95چاپ شد. نقد وتحلیل مجموعه شعر پنجره ای رو به آفتاب نادرابراهیمیان از خانم دکتر نعیمه طلوعی  استاد دانشگاه ،شاعر ومنقد ادبی در روزنامه ی صبا در17آبان 95چاپ شد.]]> مزرعه 2016-10-24T11:12:50+01:00 2016-10-24T11:12:50+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/233 نادر ابراهیمیان خوشبختی ام آنقدر غمگین استکه مترسکی نونوار را در مزرعه ای سوخته  یادم می آوردخوشبختی اممزرعه  ی گندمی ستکه مترسکش با کلاغ ها همدست باشدنادر ابراهیمیان مجموعه تا فراسوی عشق خوشبختی ام آنقدر غمگین است
که مترسکی نونوار را در مزرعه ای سوخته  
یادم می آورد
خوشبختی ام
مزرعه  ی گندمی ست
که مترسکش با کلاغ ها همدست باشد
نادر ابراهیمیان مجموعه تا فراسوی عشق
]]>
سبزترین شعر تاریخ 2016-10-09T10:30:06+01:00 2016-10-09T10:30:06+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/232 نادر ابراهیمیان تن هایتان سرودندسبزترین شعر تاریخ را و در پهن دشتی سبز و وسیعهفتاد و دو آلاله ی سرخروییدندنادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان تن هایتان سرودند
سبزترین شعر تاریخ را
 و در پهن دشتی سبز و وسیع
هفتاد و دو آلاله ی سرخ
روییدند
نادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان
]]>