آوای نادر دبیر و مدرس دانشگاه ساکن بابل naderebrahimi249@yahoo.com tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com 2017-10-23T00:58:02+01:00 mihanblog.com آتش عشق 2017-10-22T14:23:18+01:00 2017-10-22T14:23:18+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/252 نادر ابراهیمیان آتش عشق است و گیرد در کسیکاو ز سوز عشق می سوزد بسینیمایوشیج آتش عشق است و گیرد در کسی
کاو ز سوز عشق می سوزد بسی
نیمایوشیج
]]>
اعتماد 2017-10-14T08:52:16+01:00 2017-10-14T08:52:16+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/251 نادر ابراهیمیان فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهرکاین کارخانه ای است که تغییر می کنندحافظ فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر
کاین کارخانه ای است که تغییر می کنند
حافظ
]]>
نشانی کانال تلگرام 2017-10-01T13:30:44+01:00 2017-10-01T13:30:44+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/250 نادر ابراهیمیان کانال تلگرام:naderebrahimii@تلگرام:nader_ebrahimii@اینستاگرام:naderebrahimi72 کانال تلگرام:naderebrahimii@
تلگرام:nader_ebrahimii@
اینستاگرام:naderebrahimi72
]]>
وصال 2017-09-18T14:43:26+01:00 2017-09-18T14:43:26+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/249 نادر ابراهیمیان غرض زمسجد و میخانه ام وصال شماستجز این خیال ندارم خدا گواه من استحافظ غرض زمسجد و میخانه ام وصال شماست
جز این خیال ندارم خدا گواه من است
حافظ
]]>
سوز عشق 2017-08-23T08:25:58+01:00 2017-08-23T08:25:58+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/248 نادر ابراهیمیان اتدرین عن ربه الراعیات؟عما یکون الجوی؟...اشاهدت یا غاب رقص الضیاعلی قطره بین اهدابهابدر شاکرالسیاب شاعر عراقیترجمه:آیا از دختری چوپان هیچ می دانی؟از آن چه سوز عشق است هیچ می دانی؟ای جنگل آیا رقص نور را دیده ایبر قطره ی اشک میان پلک هایش؟از کتاب گزیده ی شعر معاصر عرب مترجم دکتر نادرابراهیمیان اتدرین عن ربه الراعیات؟
عما یکون الجوی؟...
اشاهدت یا غاب رقص الضیا
علی قطره بین اهدابها
بدر شاکرالسیاب شاعر عراقی
ترجمه:
آیا از دختری چوپان هیچ می دانی؟
از آن چه سوز عشق است هیچ می دانی؟
ای جنگل آیا رقص نور را دیده ای
بر قطره ی اشک میان پلک هایش؟
از کتاب گزیده ی شعر معاصر عرب مترجم دکتر نادرابراهیمیان
]]>
نادر 2017-07-23T14:41:23+01:00 2017-07-23T14:41:23+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/247 نادر ابراهیمیان به دوست شاعرم جناب دکتر نادرابراهیمیانسرسبزترین شعر شمالی نادر!در دفتر"سهراب" خیالی نادر!تو شاعر نوی پشت هیچستانیچون هیچ کسی در آن حوالی نادر!!مهدی مرتضوی درازکلا به دوست شاعرم جناب دکتر نادرابراهیمیان
سرسبزترین شعر شمالی نادر!
در دفتر"سهراب" خیالی نادر!
تو شاعر نوی پشت هیچستانی
چون هیچ کسی در آن حوالی نادر!!
مهدی مرتضوی درازکلا
]]>
خارج قسمت 2017-06-26T13:40:10+01:00 2017-06-26T13:40:10+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/246 نادر ابراهیمیان دنیاریاضی دان بی رحمی بودتوخارج از قسمت من شدیو بعد از آندیگر نتوانستیمزیر هیچ سقفی با هم جمع شویمنادرابراهیمیان دنیا
ریاضی دان بی رحمی بود
تو
خارج از قسمت من شدی
و بعد از آن
دیگر نتوانستیم
زیر هیچ سقفی با هم جمع شویم
نادرابراهیمیان
]]>
دوست 2017-05-16T15:09:25+01:00 2017-05-16T15:09:25+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/245 نادر ابراهیمیان من آنچه را احساس باید کردیا از نگاه دوست باید خواندهرگز نمی پرسمهرگز نمی پرسم که: آیا دوستم داری؟قلب من و چشم تو می گوید به من:آریفریدون مشری من آنچه را احساس باید کرد
یا از نگاه دوست باید خواند
هرگز نمی پرسم
هرگز نمی پرسم که: آیا دوستم داری؟
قلب من و چشم تو می گوید به من:آری
فریدون مشری
]]>
اردیبهشت 2017-04-21T14:14:43+01:00 2017-04-21T14:14:43+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/244 نادر ابراهیمیان گل های سرخ خانه دوست دارند آمدن اردیبهشت را از پشت پیچ نازک فروردینآنسان که دوست دارم آمدنت رااز پشت پیچ خلوت کوچهدکتر نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز با مقدمه دکتر لیلا کردبچه گل های سرخ خانه دوست دارند 
آمدن اردیبهشت را
 از پشت پیچ نازک فروردین
آنسان که دوست دارم آمدنت را
از پشت پیچ خلوت کوچه
دکتر نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز با مقدمه دکتر لیلا کردبچه
]]>
نشانی کانال تلگرام 2017-04-06T13:02:31+01:00 2017-04-06T13:02:31+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/243 نادر ابراهیمیان نشانی کانال تلگرام من:naderebrahimii@نشانی اینستاگرام من:naderebrahimi72 نشانی کانال تلگرام من:naderebrahimii@
نشانی اینستاگرام من:naderebrahimi72
]]>
گلدان های سبز 2017-03-22T14:34:34+01:00 2017-03-22T14:34:34+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/242 نادر ابراهیمیان از تمام درختان آویزان شده ایاز تمام گلدان های سبز سر در آورده ایاز گل های کوچک قالیبه دشت ها سرایت کرده ای بهاربه مصراع گندمو حوض های ماضی قرمزآهسته تر بیا بهارشلوغ است بازار زندگی و پاهای پدر آنفدر خسته اندکه در این ازدحام از پا در می آیند...نادرابراهیمیانبخشی از شعر از تمام درختان آویزان شده ای
از تمام گلدان های سبز سر در آورده ای
از گل های کوچک قالی
به دشت ها سرایت کرده ای بهار
به مصراع گندم
و حوض های ماضی قرمز
آهسته تر بیا بهار
شلوغ است بازار زندگی
 و پاهای پدر آنفدر خسته اند
که در این ازدحام از پا در می آیند...
نادرابراهیمیان
بخشی از شعر
]]>
بیکرانه های آبی 2017-03-15T18:22:41+01:00 2017-03-15T18:22:41+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/241 نادر ابراهیمیان مرگ قوها دربیکرانه های آبیزیباترین روح زندگی استدر قالب مرگنادرابراهیمیان مرگ قوها دربیکرانه های آبی
زیباترین روح زندگی است
در قالب مرگ
نادرابراهیمیان
]]>
برگشت 2017-02-28T17:25:30+01:00 2017-02-28T17:25:30+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/240 نادر ابراهیمیان سال هاستپشت شیشه های مات این باجهمات مانده امبی تو در حساب زندگی ام چیزی نیستپشیری نیست وهر بار نگاهت می کنمچشم هایم برگشت می خورندنادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز سال هاست
پشت شیشه های مات این باجه
مات مانده ام
بی تو در حساب زندگی ام چیزی نیست
پشیری نیست
 وهر بار نگاهت می کنم
چشم هایم برگشت می خورند
نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز
]]>
آزادی 2017-02-07T15:52:24+01:00 2017-02-07T15:52:24+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/239 نادر ابراهیمیان در هوای تو پر می زنم آزادی!و هیچ کسوقتی اسارت بال هایم را می بیندنمی گوید: آزادی!نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز با مقدمه دکتر لیلا کردبچه در هوای تو پر می زنم آزادی!
و هیچ کس
وقتی اسارت بال هایم را می بیند
نمی گوید: آزادی!
نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز با مقدمه دکتر لیلا کردبچه
]]>
چتر 2017-01-12T15:38:57+01:00 2017-01-12T15:38:57+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/238 نادر ابراهیمیان هیچ چتری سقف خانه ام نمی شودتو نباشی اگرتونباشی اگرهرشب خیس بارانمحتیباران نیاید اگرنادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز هیچ چتری 
سقف خانه ام نمی شود
تو نباشی اگر
تونباشی اگر
هرشب خیس بارانم
حتی
باران نیاید اگر
نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز
]]>
همایش ادبیات تطبیقی 2016-12-20T15:18:32+01:00 2016-12-20T15:18:32+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/237 نادر ابراهیمیان کنفرانس بین المللی ادبیات تطبیقی گرگانارسال مقاله5بهمن95زمان همایش4 اسفند95سایت همایشwww.ir-adabiat.ir کنفرانس بین المللی ادبیات تطبیقی گرگان
ارسال مقاله5بهمن95
زمان همایش4 اسفند95
سایت همایشwww.ir-adabiat.ir
]]>
پاییز 2016-12-02T13:53:26+01:00 2016-12-02T13:53:26+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/236 نادر ابراهیمیان اینجا پاییز استو صدایی که می شنویدصدای جمهوری خود مختار باد استمن گم کرده ام استوای خورشید رامن گیر افتاده ام در فصلی سفیدکه به خورشیدفرمان آتش بس داده استمن جا مانده ام در سرزمین همسایهبدون هیچ آشنا و غریبه ایدر آستانه ی عادت چشم هایم به سنگینیگوشواره ی گیلاس ها از شاخه کودتا کردندو درخت ها تسلیم حکومت باد شدندنادرابراهیمیان مجموعه تا فراسوی عشق اینجا پاییز است
و صدایی که می شنوید
صدای جمهوری خود مختار باد است
من گم کرده ام استوای خورشید را
من گیر افتاده ام در فصلی سفید
که به خورشید
فرمان آتش بس داده است
من جا مانده ام در سرزمین همسایه
بدون هیچ آشنا و غریبه ای
در آستانه ی عادت چشم هایم به سنگینی
گوشواره ی گیلاس ها از شاخه کودتا کردند
و درخت ها تسلیم حکومت باد شدند
نادرابراهیمیان مجموعه تا فراسوی عشق
]]>
سخنرانی 2016-11-10T15:19:00+01:00 2016-11-10T15:19:00+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/235 نادر ابراهیمیان انجمن حافظ  واداره ارشاد آمل برگزار می کند:سخنرانی دکترنادرابراهیمیان  با عنوان نگاه سهراب  سپهری به زندگیآمل سرای مهر چهار آذر95ساعت چهارعصر انجمن حافظ  واداره ارشاد آمل برگزار می کند:
سخنرانی دکترنادرابراهیمیان  با عنوان نگاه سهراب  سپهری به زندگی
آمل سرای مهر چهار آذر95ساعت چهارعصر
]]>
تحلیل کتاب پنجره ای رو به آفتاب 2016-11-10T15:13:06+01:00 2016-11-10T15:13:06+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/234 نادر ابراهیمیان نقد وتحلیل مجموعه شعر پنجره ای رو به آفتاب نادرابراهیمیان از خانم دکتر نعیمه طلوعی  استاد دانشگاه ،شاعر ومنقد ادبی در روزنامه ی صبا در17آبان 95چاپ شد. نقد وتحلیل مجموعه شعر پنجره ای رو به آفتاب نادرابراهیمیان از خانم دکتر نعیمه طلوعی  استاد دانشگاه ،شاعر ومنقد ادبی در روزنامه ی صبا در17آبان 95چاپ شد.]]> مزرعه 2016-10-24T14:42:50+01:00 2016-10-24T14:42:50+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/233 نادر ابراهیمیان خوشبختی ام آنقدر غمگین استکه مترسکی نونوار را در مزرعه ای سوخته  یادم می آوردخوشبختی اممزرعه  ی گندمی ستکه مترسکش با کلاغ ها همدست باشدنادر ابراهیمیان مجموعه تا فراسوی عشق خوشبختی ام آنقدر غمگین است
که مترسکی نونوار را در مزرعه ای سوخته  
یادم می آورد
خوشبختی ام
مزرعه  ی گندمی ست
که مترسکش با کلاغ ها همدست باشد
نادر ابراهیمیان مجموعه تا فراسوی عشق
]]>
سبزترین شعر تاریخ 2016-10-09T14:00:06+01:00 2016-10-09T14:00:06+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/232 نادر ابراهیمیان تن هایتان سرودندسبزترین شعر تاریخ را و در پهن دشتی سبز و وسیعهفتاد و دو آلاله ی سرخروییدندنادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان تن هایتان سرودند
سبزترین شعر تاریخ را
 و در پهن دشتی سبز و وسیع
هفتاد و دو آلاله ی سرخ
روییدند
نادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان
]]>
ساعت 2016-09-28T14:17:09+01:00 2016-09-28T14:17:09+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/231 نادر ابراهیمیان شصت باربیشتر از شب های دیگر دوستت خواهم داشتامشبهمین نیمه شبکه مردم ساعت هایشان راشصت دقیقه عقب می کشندنادر ابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز شصت بار
بیشتر از شب های دیگر دوستت خواهم داشت
امشب
همین نیمه شب
که مردم ساعت هایشان را
شصت دقیقه عقب می کشند
نادر ابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز
]]>
چای 2016-09-05T13:52:31+01:00 2016-09-05T13:52:31+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/230 نادر ابراهیمیان همین که بگویی می آییدر دلم قند آب می شودهمین که بدانم می آیی و با من به چای تازه تری می نشینینادر ابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز همین که بگویی می آیی
در دلم قند آب می شود
همین که بدانم می آیی
 و با من
 به چای تازه تری می نشینی
نادر ابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز

]]>
آفتاب هشتمین 2016-08-13T14:46:00+01:00 2016-08-13T14:46:00+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/229 نادر ابراهیمیان ای آفتاب هشتمینکدام تناقض خوشتر  از اینکه آفتابی رفع  عطش کندنادر ابراهیمیان ای آفتاب هشتمین
کدام تناقض خوشتر  از این
که آفتابی رفع  عطش کند
نادر ابراهیمیان
]]>
ترانه ی نمناک 2016-07-22T13:27:29+01:00 2016-07-22T13:27:29+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/228 نادر ابراهیمیان بادچه ترانه ی نمناکی دارد!وقتی همراه دلتنگی ام می وزدو دور افتاده ترین نقطه های جغرافیای جهان رادنبال واژه های ناشناس می گرددبرای توصیف این همه دلتنگینادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان باد
چه ترانه ی نمناکی دارد!
وقتی همراه دلتنگی ام می وزد
و دور افتاده ترین نقطه های جغرافیای جهان را
دنبال واژه های ناشناس می گردد
برای توصیف این همه دلتنگی
نادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان
]]>
غریبه 2016-06-30T15:09:00+01:00 2016-06-30T15:09:00+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/227 نادر ابراهیمیان نبودنت آن قدر زیاد شدهکه هر غریبه ای را شبیه تو می بینمگاهیغریبه ها را با تو اشتباه می گیرمگاهیتو را با غریبه هانادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه با غ های اصفهان نبودنت آن قدر زیاد شده
که هر غریبه ای را شبیه تو می بینم
گاهی
غریبه ها را با تو اشتباه می گیرم
گاهی
تو را با غریبه ها
نادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه با غ های اصفهان
]]>
مجموعه شعر در کوچه باغ های اصفهان 2016-06-08T18:07:43+01:00 2016-06-08T18:07:43+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/226 نادر ابراهیمیان مجموعه شعر جدیدم با عنوان در کوچه باغ های اصفهان از نشر اکسیر قلم چاپ شد و از نظرات ارزشمند شاعران و منتقدان ادبی دکتر احمد تمیم داری،دکتر حسن ذوالفقاری،دکتر علیرضا فولادی،دکتر مریم جمشیدی،دکتر معصومه مولایی،صباکاظمیان،نسیم محمدجانی،معصومه شعبانی،حسنا محمدزاده،مهدیه عرب،ایلناز حقوقی،گلین شیرزاد،جابر ترمک،کروب رضایی،شنبم فرضی زاده و شنبم سمیعیان در باره ی شعرهای این مجموعه بسیار سپاسگزارم مجموعه شعر جدیدم با عنوان در کوچه باغ های اصفهان از نشر اکسیر قلم چاپ شد و از نظرات ارزشمند شاعران و منتقدان ادبی دکتر احمد تمیم داری،دکتر حسن ذوالفقاری،دکتر علیرضا فولادی،دکتر مریم جمشیدی،دکتر معصومه مولایی،صباکاظمیان،نسیم محمدجانی،معصومه شعبانی،حسنا محمدزاده،مهدیه عرب،ایلناز حقوقی،گلین شیرزاد،جابر ترمک،کروب رضایی،شنبم فرضی زاده و شنبم سمیعیان در باره ی شعرهای این مجموعه بسیار سپاسگزارم ]]> دفتر شعر 2016-05-26T18:50:56+01:00 2016-05-26T18:50:56+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/225 نادر ابراهیمیان برد ورق های دفتر شعرم را بادنمام شهر فردامی شوند عاشق تو برد ورق های دفتر شعرم را باد
نمام شهر فردا
می شوند عاشق تو
]]>
خارج قسمت 2016-04-28T18:47:14+01:00 2016-04-28T18:47:14+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/224 نادر ابراهیمیان دنیاریاضی دان بی رحمی بودعشق را تقسیم که کردتوخارج از قسمت من شدیو بعد از آندیگر نتوانستیمزیر هیچ سقفی با هم جمع شویمنادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان دنیا
ریاضی دان بی رحمی بود
عشق را تقسیم که کرد
تو
خارج از قسمت من شدی
و بعد از آن
دیگر نتوانستیم
زیر هیچ سقفی با هم جمع شویم
نادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان

]]>
آزادی 2016-04-16T17:28:04+01:00 2016-04-16T17:28:04+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/223 نادر ابراهیمیان در هوای تو پر می زنم آزادیو هیچ کسوقتی اسارت بال هایم را می بیند نمی گوید: آزادینادر ابراهیمیان در هوای تو پر می زنم آزادی
و هیچ کس
وقتی اسارت بال هایم را می بیند
 نمی گوید: آزادی
نادر ابراهیمیان
]]>