آوای نادر دبیر و مدرس دانشگاه ساکن بابل naderebrahimi249@yahoo.com tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com 2019-09-18T19:27:02+01:00 mihanblog.com دلتنگ 2019-07-21T13:02:11+01:00 2019-07-21T13:02:11+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/293 نادر ابراهیمیان هیچ وقتزیر باران با من نبوده ایهیچ وقتبا من نبوده ایهیچ وقتنبوده ایو هیچ وقت نمی فهمیچطور می شود برای کسی که هیچ وقت نبوده استاین همه دلتنگ بودنادر ابراهیمیان هیچ وقت
زیر باران با من نبوده ای
هیچ وقت
با من نبوده ای
هیچ وقت
نبوده ای
و هیچ وقت نمی فهمی
چطور می شود برای کسی که هیچ وقت نبوده است
این همه دلتنگ بود
نادر ابراهیمیان
]]>
دلتنگی 2019-06-08T14:41:40+01:00 2019-06-08T14:41:40+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/292 نادر ابراهیمیان دلتنگیدلفینی استآویزان اتاق تووگرنههیچ دیواری به دریا راه نیستزهرا جهانی دلتنگی
دلفینی است
آویزان اتاق تو
وگرنه
هیچ دیواری به دریا راه نیست
زهرا جهانی
]]>
آزادی 2019-05-21T14:19:19+01:00 2019-05-21T14:19:19+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/291 نادر ابراهیمیان آه اگر آزادی سرودی می خواندکوچککوچک تر حتیاز گلوگاه یکی پرندهشاملو آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
کوچک تر حتی
از گلوگاه یکی پرنده
شاملو
]]>
معرفی کتاب 2019-04-30T07:53:17+01:00 2019-04-30T07:53:17+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/290 نادر ابراهیمیان کتابم " حرف های اساطیری آب" شامل مجموعه مقالات علمی و پژوهشی از نشر ناسنگ در نمایشگاه کتاب عرضه می شود:سالن شبستان راهروی 5 غرفه ی 7 کتابم " حرف های اساطیری آب" شامل مجموعه مقالات علمی و پژوهشی از نشر ناسنگ در نمایشگاه کتاب عرضه می شود:
سالن شبستان راهروی 5 غرفه ی 7
]]>
زندگی 2019-04-05T14:14:30+01:00 2019-04-05T14:14:30+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/289 نادر ابراهیمیان زندگی شایدیک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذردزندگی شاید ریسمانیست که مردی با  آن خود را از شاخه می آویزدزندگی شاید طفیست که از مدرسه بر می گرددفروغ زندگی شاید
یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد
زندگی شاید
 ریسمانیست که مردی با  آن خود را از شاخه می آویزد
زندگی شاید طفیست که از مدرسه بر می گردد
فروغ
]]>
قصه 2019-03-23T13:48:18+01:00 2019-03-23T13:48:18+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/288 نادر ابراهیمیان سال هاستقطاری در سرم ایستاده است و در دلم ازدحام ایستگاهی بین راهی استبا مسافرانی خسته و غمگینکجای مسیر زندگی ام پیاده شدی؟که هیچ قطاری دیگرهیچ کس را به هیچ کجای هیچ قصه ای نمی رساندنادر ابراهیمیان سال هاست
قطاری در سرم ایستاده است
 و در دلم 
ازدحام ایستگاهی بین راهی است
با مسافرانی خسته و غمگین
کجای مسیر زندگی ام پیاده شدی؟
که هیچ قطاری دیگر
هیچ کس را به هیچ کجای هیچ قصه ای نمی رساند
نادر ابراهیمیان
]]>
اشک داود 2019-02-25T08:23:21+01:00 2019-02-25T08:23:21+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/286 نادر ابراهیمیان دیده ام عشاق ریزان اشک داود از طربآن همه چون سبحه در یک ریسمان آورده امخاقانی دیده ام عشاق ریزان اشک داود از طرب
آن همه چون سبحه در یک ریسمان آورده ام
خاقانی
]]>
نگارستان راهب 2019-02-09T08:55:42+01:00 2019-02-09T08:55:42+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/285 نادر ابراهیمیان نفس عیسی جست خواهی ، رای کن سوی فلکنقش عیسی در نگارستان راهب کن رهاخاقانی نفس عیسی جست خواهی ، رای کن سوی فلک
نقش عیسی در نگارستان راهب کن رها
خاقانی
]]>
شعرهای عاشقانه 2019-01-18T09:11:10+01:00 2019-01-18T09:11:10+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/284 نادر ابراهیمیان باز می کنم پنجره راو سرما نفوذ می کند به لحظه هایممن عاشقانه ترین مسافر امسالمکه از بهاربه شعرهای عاشقانه ی تو کوچ کرده امتو شکارچی زمان هاییکه با قلبی مجروحباید به زمستان بی آشیانه ها بیاییو مژده ی تابستان بیاورینادر ابراهیمیان باز می کنم پنجره را
و سرما نفوذ می کند به لحظه هایم
من عاشقانه ترین مسافر امسالم
که از بهار
به شعرهای عاشقانه ی تو کوچ کرده ام
تو شکارچی زمان هایی
که با قلبی مجروح
باید به زمستان بی آشیانه ها بیایی
و مژده ی تابستان بیاوری
نادر ابراهیمیان
]]>
خط و خال 2019-01-06T07:24:13+01:00 2019-01-06T07:24:13+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/283 نادر ابراهیمیان چشمم از آینه داران خط و خالش گشتلبم از بوسه ربایان بر و دوشش بادحافظ چشمم از آینه داران خط و خالش گشت
لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد
حافظ
]]>
یلدا ترین شب سال 2018-12-21T08:37:47+01:00 2018-12-21T08:37:47+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/282 نادر ابراهیمیان حرارتی ندارد آفتابنمی تابد مهتابو در عزای روزهای بی خورشید سالو در سوگ یلداهای سالسخت می گرید آسمانسخت می گیرد به خودشاین تنهایی بزرگ رااشک می ریزمبه پهنای تنهایی صورتم اشک می ریزمو در قحط سال عاشقانه هابه دامنه ی شوره زارها دامن می زنم...بخشی از یک شعر بلندنادر ابراهیمیان حرارتی ندارد آفتاب
نمی تابد مهتاب
و در عزای روزهای بی خورشید سال
و در سوگ یلداهای سال
سخت می گرید آسمان
سخت می گیرد به خودش
این تنهایی بزرگ را
اشک می ریزم
به پهنای تنهایی صورتم اشک می ریزم
و در قحط سال عاشقانه ها
به دامنه ی شوره زارها دامن می زنم...
بخشی از یک شعر بلند
نادر ابراهیمیان


]]>
کویر 2018-12-02T13:54:08+01:00 2018-12-02T13:54:08+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/281 نادر ابراهیمیان در من کویری استبا مردمانی تشنه و خستهکاش نام تو باران بودو تمام مردمانمبا منآمدنت را دعا می کردندنادر ابراهیمیان در من کویری است
با مردمانی تشنه و خسته
کاش 
نام تو باران بود
و تمام مردمانم
با من
آمدنت را دعا می کردند
نادر ابراهیمیان
]]>
موسم گل 2018-11-01T13:02:15+01:00 2018-11-01T13:02:15+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/280 نادر ابراهیمیان حافظ این حال عجب با که توان گفت که مابلبلانیم که در موسم گل خاموشیمحافظ حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما
بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم
حافظ
]]>
صدای عطر 2018-10-17T14:02:34+01:00 2018-10-17T14:02:34+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/279 نادر ابراهیمیان کوک ساعتم بهانه استهر صبحبا صدای عطر تو بیدار می شومدقیقا از همان شبیکه تو را به نام کوچکت صدا زدمو خانه بوی تو را گرفتنادرابراهیمیان کوک ساعتم بهانه است
هر صبح
با صدای عطر تو بیدار می شوم
دقیقا از همان شبی
که تو را به نام کوچکت صدا زدم
و خانه بوی تو را گرفت
نادرابراهیمیان
]]>
نفس 2018-10-09T14:47:37+01:00 2018-10-09T14:47:37+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/278 نادر ابراهیمیان نفس آدم هاسر به سر افسرده استسپهری نفس آدم ها
سر به سر افسرده است
سپهری
]]>
وفا 2018-09-28T14:05:33+01:00 2018-09-28T14:05:33+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/277 نادر ابراهیمیان به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسدتو را در این سخن انکار کار ما نرسدحافظ به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد
تو را در این سخن انکار کار ما نرسد
حافظ
]]>
اسکله ی چشم ها 2018-09-09T08:34:31+01:00 2018-09-09T08:34:31+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/276 نادر ابراهیمیان یک روزدر او  پهلو خواهم گرفتو شادمانی دنیا راو زلالی دریا راکنار او لنگر خواهم انداختملوان های خستهبه همین حرف ها خوشندکه بادبان ها را می کشندو یه دوردست ها خیره می شوندنادرابراهیمیان یک روز
در او  پهلو خواهم گرفت
و شادمانی دنیا را
و زلالی دریا را
کنار او لنگر خواهم انداخت
ملوان های خسته
به همین حرف ها خوشند
که بادبان ها را می کشند
و یه دوردست ها خیره می شوند
نادرابراهیمیان
]]>
بوسه های باران 2018-08-11T14:44:59+01:00 2018-08-11T14:44:59+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/274 نادر ابراهیمیان ای مهربان تر از برگ در بوسه های بارانبیداری ستاره در چشم جویباراناستاد شفیعی کدکنی ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران
بیداری ستاره در چشم جویباران
استاد شفیعی کدکنی
]]>
چای 2018-07-29T14:41:27+01:00 2018-07-29T14:41:27+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/273 نادر ابراهیمیان همین که بگویی می آییدر دلم قند آب می شودهمین که بدانم می آییو با منبه چای تازه تری می نشینی...نادرابراهیمیان همین که بگویی می آیی
در دلم قند آب می شود
همین که بدانم می آیی
و با من
به چای تازه تری می نشینی...
نادرابراهیمیان
]]>
ناودان های خانه های سرزمین من بی آوازند 2018-07-20T14:09:46+01:00 2018-07-20T14:09:46+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/272 نادر ابراهیمیان در چشم های من دیوارها کجندو خورشید می میرد در آستانه ی کلاغسایه ی تنهایی من استکه هرشب زمین را می جودهنگامی که کلاغ ها دسته دسته خودکشی می کنندو صدا را به دست زمستان می سپارنداینجا از سرزمین خورشید برف می باردهمه چیز زیر سفیدی پنهان می شودو کلاغ های بی سرپناهرهبران ارکستر اندوهندنادوان های خانه های سرزمین من بی آوازندو آدم ها تمام روزهای سالاز استخوان دست هایشان هیزم می تراشندبرای زمستان های همیشهسکوت گنجشک ها ، سکوت خانه را می شکندسکوت خانه اما شکست غم انگیزی استکه کاری از دستش بر نمی ایدو کل در چشم های من دیوارها کجند

و خورشید می میرد در آستانه ی کلاغ
سایه ی تنهایی من است
که هرشب زمین را می جود
هنگامی که کلاغ ها دسته دسته خودکشی می کنند
و صدا را به دست زمستان می سپارند
اینجا از سرزمین خورشید برف می بارد
همه چیز زیر سفیدی پنهان می شود
و کلاغ های بی سرپناه
رهبران ارکستر اندوهند
نادوان های خانه های سرزمین من بی آوازند
و آدم ها تمام روزهای سال
از استخوان دست هایشان هیزم می تراشند
برای زمستان های همیشه
سکوت گنجشک ها ، سکوت خانه را می شکند
سکوت خانه اما شکست غم انگیزی است
که کاری از دستش بر نمی اید
و کلاغ ها حکومتشان را بر شهر ادامه می دهند
اینجا همه چیز بستگی به کلاغ ها دارد
پنجره های باز
چشم های باز
آغوش های باز
و دستی که هنوز گرم است
از دست دادن با خورشید سوخته است
دکترنادرابراهیمیان

]]>
آتش غم 2018-07-12T14:41:39+01:00 2018-07-12T14:41:39+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/271 نادر ابراهیمیان نگاه شوم چشمانی به سوی خط درهم بود و روح پاک بی عیبت نشان آز آتش غم بودنادرابراهیمیان نگاه شوم چشمانی به سوی خط درهم بود
 و روح پاک بی عیبت نشان آز آتش غم بود
نادرابراهیمیان
]]>
مترسک 2018-06-27T14:04:43+01:00 2018-06-27T14:04:43+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/270 نادر ابراهیمیان خوشبختی ام آنقدر غمگین استکه مترسکی نونوار را در مزرعه ای سوخته یادم می آوردخوشبختی مرزعه گندمی استکه مترسکش با کلاغ ها همدست باشدنادرابراهیمیان بخشی از شعر خوشبختی ام آنقدر غمگین است
که مترسکی نونوار را در مزرعه ای سوخته یادم می آورد
خوشبختی مرزعه گندمی است
که مترسکش با کلاغ ها همدست باشد
نادرابراهیمیان بخشی از شعر
]]>
عاشقانه ترین 2018-06-10T14:36:11+01:00 2018-06-10T14:36:11+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/268 نادر ابراهیمیان من عاشقانه ترین مسافر امسالمکه از بهاربه شعرهای عاشقانه ی تو کوچ کرده امتو شکارچی زمان هاییکه با قلبی مجروحباید به زمستان بی آشیانه ها بیاییو مژده ی تابستان بیاورینادرابراهیمیان من عاشقانه ترین مسافر امسالم
که از بهار
به شعرهای عاشقانه ی تو کوچ کرده ام
تو شکارچی زمان هایی
که با قلبی مجروح
باید به زمستان بی آشیانه ها بیایی
و مژده ی تابستان بیاوری
نادرابراهیمیان
]]>
خافانی 2018-06-01T14:13:36+01:00 2018-06-01T14:13:36+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/267 نادر ابراهیمیان سرسبز باش چون فلک و رویت از نشاطاقبال کرده همچو عقیق احمر آفتابخاقانی سرسبز باش چون فلک و رویت از نشاط
اقبال کرده همچو عقیق احمر آفتاب
خاقانی
]]>
انجمن حافظ 2018-05-13T12:46:19+01:00 2018-05-13T12:46:19+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/266 نادر ابراهیمیان انجمن دوستداران حافظ آمل برگزار می کند:نقد و بررسی کتاب عقیق آفتاب تالیف دکتر نادرابراهیمیانسخنران جناب آقای دکتر رضا ستاریاستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندرانپنجشنبه سه خرداد97  ساعت 5 آمل بلوار آزادگان سرای مهر انجمن دوستداران حافظ آمل برگزار می کند:
نقد و بررسی کتاب عقیق آفتاب تالیف دکتر نادرابراهیمیان
سخنران جناب آقای دکتر رضا ستاری
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
پنجشنبه سه خرداد97  ساعت 5 آمل بلوار آزادگان سرای مهر
]]>
عقیق آفتاب 2018-05-02T12:49:15+01:00 2018-05-02T12:49:15+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/265 نادر ابراهیمیان کتابم عقیق آفتاب(گزارش تلمیحات داستانی در قصاید خاقانی) از دکتر نادرابراهیمیان با دیباچه ی استاد دکتر میرجلال الدین کزازی در نمایشگاه کتاب97 تهران عرضه می شود.این کتاب در پنج فصل و 378 صفحه که فصل اول: مباحثی در باره ی تلمیح و چگونگی استفاده ی خاقانی از تلمیح در قصاید ،فصل دوم : زندگی و آثار خاقانی ، فصل سوم: شرح و توضیح تلمیحات داستانی در 130 قصاید خاقانی ، فصل چهارم: یافته های چشمزد های ( تلمیحات) داستانی و فصل پنجم : موضوعات تلمیحات داستانی و نمودارهاست.سالن شبستان راهرو 5غرفه ی 16 نشر اکسیر کتابم عقیق آفتاب(گزارش تلمیحات داستانی در قصاید خاقانی) از دکتر نادرابراهیمیان با دیباچه ی استاد دکتر میرجلال الدین کزازی در نمایشگاه کتاب97 تهران عرضه می شود.
این کتاب در پنج فصل و 378 صفحه که فصل اول: مباحثی در باره ی تلمیح و چگونگی استفاده ی خاقانی از تلمیح در قصاید ،فصل دوم : زندگی و آثار خاقانی ، فصل سوم: شرح و توضیح تلمیحات داستانی در 130 قصاید خاقانی ، فصل چهارم: یافته های چشمزد های ( تلمیحات) داستانی و فصل پنجم : موضوعات تلمیحات داستانی و نمودارهاست.
سالن شبستان راهرو 5غرفه ی 16 نشر اکسیر قلم
]]>
چای 2018-04-27T14:38:42+01:00 2018-04-27T14:38:42+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/264 نادر ابراهیمیان همین که بگویی می آییدر دلم قند آب می شودهمین که بدانم می آیی و با منبه چای تازه تری می نشینی...نادر ابراهیمیان همین که بگویی می آیی
در دلم قند آب می شود
همین که بدانم می آیی
 و با من
به چای تازه تری می نشینی...
نادر ابراهیمیان
]]>
مرغ سحر 2018-04-04T12:36:42+01:00 2018-04-04T12:36:42+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/263 نادر ابراهیمیان قدر مجموعه ی گل مرغ سحر داند و بسکه نه هر کو ورقی خواند معانی دانستحافظ قدر مجموعه ی گل مرغ سحر داند و بس
که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست
حافظ
]]>
فروردین 2018-03-23T12:48:05+01:00 2018-03-23T12:48:05+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/262 نادر ابراهیمیان گل های سرخ دوست دارندآمدن اردیبهشت رااز پشت پیچ نازک فروردینآنسان که دوست دارم آمدنت رااز پشت پیچ خلوت کوچهنادرابراهیمیان گل های سرخ دوست دارند
آمدن اردیبهشت را
از پشت پیچ نازک فروردین
آنسان که دوست دارم آمدنت را
از پشت پیچ خلوت کوچه
نادرابراهیمیان
]]>
کاج های بلند 2018-03-03T14:31:06+01:00 2018-03-03T14:31:06+01:00 tag:http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/261 نادر ابراهیمیان به یاد مادرم که در دو اردیبهشت 1326طلوع نمود ودر دو اسفند 96 آسمانی شدبا کدامین زمستان به سفر رفتی؟که هیچ بهاری آغازت نمی کنداعتمادم را به ماه ها و سال ها از دست داده اماعتمادم را به بهارهااعتمادم را به بادهاتو به خواب ها پیوسته ایبرای دیدنت باید چشم هایم را ببندمو چقدر می ترسم از صدای چلچله هابر کاج های بلنداگر مرا از این خواب بیدار کنندبا کدامین زمستان به سفر رفتی؟که از تمام بهارهای بی تو می ترسممی ترسم این آخرین بهار من باشددکتر نادر ابراهیمیان به یاد مادرم که در دو اردیبهشت 1326طلوع نمود ودر دو اسفند 96 آسمانی شد
با کدامین زمستان به سفر رفتی؟
که هیچ بهاری آغازت نمی کند
اعتمادم را به ماه ها و سال ها از دست داده ام
اعتمادم را به بهارها
اعتمادم را به بادها
تو به خواب ها پیوسته ای
برای دیدنت باید چشم هایم را ببندم
و چقدر می ترسم از صدای چلچله ها
بر کاج های بلند
اگر مرا از این خواب بیدار کنند
با کدامین زمستان به سفر رفتی؟
که از تمام بهارهای بی تو می ترسم
می ترسم این آخرین بهار من باشد
دکتر نادر ابراهیمیان
]]>