آوای نادر دبیر و مدرس دانشگاه ساکن بابل naderebrahimi249@yahoo.com http://naderebrahimi.mihanblog.com 2020-05-31T19:02:45+01:00 text/html 2020-04-22T14:13:27+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان مقاله http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/299 <font size="5">مقاله ام " بررسی باده ی عرفانی در حافظ و ابن فارض" در مجله ی ادبی پیاده رو منتشر شد</font><div><font size="5">www.piadero.ir</font></div> text/html 2020-03-04T09:40:00+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان کلاغ ها http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/298 <font size="5">دلم می سوزد&nbsp;</font><div><font size="5">برای درختانی که روزی سبز مخملی بودند</font></div><div><font size="5">و آسمانی که روزی آبی</font></div><div><font size="5">و ابرهایی که روزی بارانی</font></div><div><font size="5">و جوهایی که روزی نقره ای</font></div><div><font size="5">دلم می سوزد</font></div><div><font size="5">برای ماهی هایی که روزی قرمز شنا می کردند</font></div><div><font size="5">و گنجشک هایی که روزی قهوه ای روشن می خواندند</font></div><div><font size="5">و کبوترهایی که روزی سپید می پریدند</font></div><div><font size="5">دلم می سوزد برای شهرم</font></div><div><font size="5">که چشم هایش از این همه دود می سوزد</font></div><div><font size="5">و کلاغ ها در ذهنش&nbsp;</font></div><div><font size="5">سیاه سرفه می کنند</font></div><div><font size="5">سیاه سرفه می کنند</font></div><div><font size="5">نادر ابراهیمیان</font></div><div><font size="5"><br></font></div> text/html 2020-01-29T10:09:02+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان فیض گل http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/297 <font size="5">بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود</font><div><font size="5">این همه قول و غزل تعبیه در منقارش</font></div><div><font size="5">حافظ</font></div><div><font size="5"><br></font></div> text/html 2019-12-11T09:02:23+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان خیابان های سرد تنهایی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/296 <font size="4">صدای باد می آید</font><div><font size="4">و دختر گل فروش&nbsp;</font></div><div><font size="4">مویی برای پریشانی ندارد</font></div><div><font size="4">دلی اما در خیابان های سرد تنهایی</font></div><div><font size="4">که تمام بادهای جهان را</font></div><div><font size="4">به سوز برف کشانده است</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2019-10-28T14:05:23+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان زهد http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/295 <font size="5">دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات</font><div><font size="5">مک به فسق مباهات و زهد هم مفروش</font></div><div><font size="5">حافظ</font></div> text/html 2019-09-20T14:05:32+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان تعلق http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/294 <font size="5">زیر بارند درختان که تعلق دارند</font><div><font size="5">ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد</font></div><div><font size="5">حافظ</font></div> text/html 2019-07-21T13:02:11+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان دلتنگ http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/293 <font size="6">هیچ وقت</font><div><font size="6">زیر باران با من نبوده ای</font></div><div><font size="6">هیچ وقت</font></div><div><font size="6">با من نبوده ای</font></div><div><font size="6">هیچ وقت</font></div><div><font size="6">نبوده ای</font></div><div><font size="6">و هیچ وقت نمی فهمی</font></div><div><font size="6">چطور می شود برای کسی که هیچ وقت نبوده است</font></div><div><font size="6">این همه دلتنگ بود</font></div><div><font size="6">نادر ابراهیمیان</font></div> text/html 2019-06-08T14:41:40+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان دلتنگی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/292 <font size="5">دلتنگی</font><div><font size="5">دلفینی است</font></div><div><font size="5">آویزان اتاق تو</font></div><div><font size="5">وگرنه</font></div><div><font size="5">هیچ دیواری به دریا راه نیست</font></div><div><font size="5">زهرا جهانی</font></div> text/html 2019-05-21T14:19:19+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان آزادی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/291 <font size="5">آه اگر آزادی سرودی می خواند</font><div><font size="5">کوچک</font></div><div><font size="5">کوچک تر حتی</font></div><div><font size="5">از گلوگاه یکی پرنده</font></div><div><font size="5">شاملو</font></div> text/html 2019-04-30T07:53:17+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان معرفی کتاب http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/290 <font size="5">کتابم " حرف های اساطیری آب" شامل مجموعه مقالات علمی و پژوهشی از نشر ناسنگ در نمایشگاه کتاب عرضه می شود:</font><div><font size="5">سالن شبستان راهروی 5 غرفه ی 7</font></div> text/html 2019-04-05T14:14:30+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان زندگی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/289 <font size="5">زندگی شاید</font><div><font size="5">یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد</font></div><div><font size="5">زندگی شاید</font></div><div><font size="5">&nbsp;ریسمانیست که مردی با&nbsp; آن خود را از شاخه می آویزد</font></div><div><font size="5">زندگی شاید طفیست که از مدرسه بر می گردد</font></div><div><font size="5">فروغ</font></div> text/html 2019-03-23T13:48:18+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان قصه http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/288 <font size="5">سال هاست</font><div><font size="5">قطاری در سرم ایستاده است</font></div><div><font size="5">&nbsp;و در دلم&nbsp;</font></div><div><font size="5">ازدحام ایستگاهی بین راهی است</font></div><div><font size="5">با مسافرانی خسته و غمگین</font></div><div><font size="5">کجای مسیر زندگی ام پیاده شدی؟</font></div><div><font size="5">که هیچ قطاری دیگر</font></div><div><font size="5">هیچ کس را به هیچ کجای هیچ قصه ای نمی رساند</font></div><div><font size="5">نادر ابراهیمیان</font></div> text/html 2019-02-25T08:23:21+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان اشک داود http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/286 <font size="4">دیده ام عشاق ریزان اشک داود از طرب</font><div><font size="4">آن همه چون سبحه در یک ریسمان آورده ام</font></div><div><font size="4">خاقانی</font></div> text/html 2019-02-09T08:55:42+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان نگارستان راهب http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/285 <font size="4">نفس عیسی جست خواهی ، رای کن سوی فلک</font><div><font size="4">نقش عیسی در نگارستان راهب کن رها</font></div><div><font size="4">خاقانی</font></div> text/html 2019-01-18T09:11:10+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان شعرهای عاشقانه http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/284 <font size="4">باز می کنم پنجره را</font><div><font size="4">و سرما نفوذ می کند به لحظه هایم</font></div><div><font size="4">من عاشقانه ترین مسافر امسالم</font></div><div><font size="4">که از بهار</font></div><div><font size="4">به شعرهای عاشقانه ی تو کوچ کرده ام</font></div><div><font size="4">تو شکارچی زمان هایی</font></div><div><font size="4">که با قلبی مجروح</font></div><div><font size="4">باید به زمستان بی آشیانه ها بیایی</font></div><div><font size="4">و مژده ی تابستان بیاوری</font></div><div><font size="4">نادر ابراهیمیان</font></div> text/html 2019-01-06T07:24:13+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان خط و خال http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/283 <font size="4">چشمم از آینه داران خط و خالش گشت</font><div><font size="4">لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد</font></div><div><font size="4">حافظ</font></div> text/html 2018-12-21T08:37:47+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان یلدا ترین شب سال http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/282 <font size="4">حرارتی ندارد آفتاب</font><div><font size="4">نمی تابد مهتاب</font></div><div><font size="4">و در عزای روزهای بی خورشید سال</font></div><div><font size="4">و در سوگ یلداهای سال</font></div><div><font size="4">سخت می گرید آسمان</font></div><div><font size="4">سخت می گیرد به خودش</font></div><div><font size="4">این تنهایی بزرگ را</font></div><div><font size="4">اشک می ریزم</font></div><div><font size="4">به پهنای تنهایی صورتم اشک می ریزم</font></div><div><font size="4">و در قحط سال عاشقانه ها</font></div><div><font size="4">به دامنه ی شوره زارها دامن می زنم...</font></div><div><font size="4">بخشی از یک شعر بلند</font></div><div><font size="4">نادر ابراهیمیان</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2018-12-02T13:54:08+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان کویر http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/281 <font size="4">در من کویری است</font><div><font size="4">با مردمانی تشنه و خسته</font></div><div><font size="4">کاش&nbsp;</font></div><div><font size="4">نام تو باران بود</font></div><div><font size="4">و تمام مردمانم</font></div><div><font size="4">با من</font></div><div><font size="4">آمدنت را دعا می کردند</font></div><div><font size="4">نادر ابراهیمیان</font></div> text/html 2018-11-01T13:02:15+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان موسم گل http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/280 <font size="4">حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما</font><div><font size="4">بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم</font></div><div><font size="4">حافظ</font></div> text/html 2018-10-17T14:02:34+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان صدای عطر http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/279 <font size="4">کوک ساعتم بهانه است</font><div><font size="4">هر صبح</font></div><div><font size="4">با صدای عطر تو بیدار می شوم</font></div><div><font size="4">دقیقا از همان شبی</font></div><div><font size="4">که تو را به نام کوچکت صدا زدم</font></div><div><font size="4">و خانه بوی تو را گرفت</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2018-10-09T14:47:37+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان نفس http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/278 <font size="4">نفس آدم ها</font><div><font size="4">سر به سر افسرده است</font></div><div><font size="4">سپهری</font></div> text/html 2018-09-28T14:05:33+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان وفا http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/277 <font size="4">به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد</font><div><font size="4">تو را در این سخن انکار کار ما نرسد</font></div><div><font size="4">حافظ</font></div> text/html 2018-09-09T08:34:31+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان اسکله ی چشم ها http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/276 <font size="4">یک روز</font><div><font size="4">در او&nbsp; پهلو خواهم گرفت</font></div><div><font size="4">و شادمانی دنیا را</font></div><div><font size="4">و زلالی دریا را</font></div><div><font size="4">کنار او لنگر خواهم انداخت</font></div><div><font size="4">ملوان های خسته</font></div><div><font size="4">به همین حرف ها خوشند</font></div><div><font size="4">که بادبان ها را می کشند</font></div><div><font size="4">و یه دوردست ها خیره می شوند</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2018-08-11T14:44:59+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان بوسه های باران http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/274 <font size="4">ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران</font><div><font size="4">بیداری ستاره در چشم جویباران</font></div><div><font size="4">استاد شفیعی کدکنی</font></div> text/html 2018-07-29T14:41:27+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان چای http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/273 <font size="4">همین که بگویی می آیی</font><div><font size="4">در دلم قند آب می شود</font></div><div><font size="4">همین که بدانم می آیی</font></div><div><font size="4">و با من</font></div><div><font size="4">به چای تازه تری می نشینی...</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2018-07-20T14:09:46+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان ناودان های خانه های سرزمین من بی آوازند http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/272 <font size="4">در چشم های من دیوارها کجند</font><div><font size="4"><br></font><div><font size="4">و خورشید می میرد در آستانه ی کلاغ</font></div></div><div><font size="4">سایه ی تنهایی من است</font></div><div><font size="4">که هرشب زمین را می جود</font></div><div><font size="4">هنگامی که کلاغ ها دسته دسته خودکشی می کنند</font></div><div><font size="4">و صدا را به دست زمستان می سپارند</font></div><div><font size="4">اینجا از سرزمین خورشید برف می بارد</font></div><div><font size="4">همه چیز زیر سفیدی پنهان می شود</font></div><div><font size="4">و کلاغ های بی سرپناه</font></div><div><font size="4">رهبران ارکستر اندوهند</font></div><div><font size="4">نادوان های خانه های سرزمین من بی آوازند</font></div><div><font size="4">و آدم ها تمام روزهای سال</font></div><div><font size="4">از استخوان دست هایشان هیزم می تراشند</font></div><div><font size="4">برای زمستان های همیشه</font></div><div><font size="4">سکوت گنجشک ها ، سکوت خانه را می شکند</font></div><div><font size="4">سکوت خانه اما شکست غم انگیزی است</font></div><div><font size="4">که کاری از دستش بر نمی اید</font></div><div><font size="4">و کلاغ ها حکومتشان را بر شهر ادامه می دهند</font></div><div><font size="4">اینجا همه چیز بستگی به کلاغ ها دارد</font></div><div><font size="4">پنجره های باز</font></div><div><font size="4">چشم های باز</font></div><div><font size="4">آغوش های باز</font></div><div><font size="4">و دستی که هنوز گرم است</font></div><div><font size="4">از دست دادن با خورشید سوخته است</font></div><div><font size="4">دکترنادرابراهیمیان</font></div><div><br></div> text/html 2018-07-12T14:41:39+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان آتش غم http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/271 <font size="4">نگاه شوم چشمانی به سوی خط درهم بود</font><div><font size="4">&nbsp;و روح پاک بی عیبت نشان آز آتش غم بود</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2018-06-27T14:04:43+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان مترسک http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/270 <font size="4">خوشبختی ام آنقدر غمگین است</font><div><font size="4">که مترسکی نونوار را در مزرعه ای سوخته یادم می آورد</font></div><div><font size="4">خوشبختی مرزعه گندمی است</font></div><div><font size="4">که مترسکش با کلاغ ها همدست باشد</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان بخشی از شعر</font></div> text/html 2018-06-10T14:36:11+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان عاشقانه ترین http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/268 <font size="4">من عاشقانه ترین مسافر امسالم</font><div><font size="4">که از بهار</font></div><div><font size="4">به شعرهای عاشقانه ی تو کوچ کرده ام</font></div><div><font size="4">تو شکارچی زمان هایی</font></div><div><font size="4">که با قلبی مجروح</font></div><div><font size="4">باید به زمستان بی آشیانه ها بیایی</font></div><div><font size="4">و مژده ی تابستان بیاوری</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2018-06-01T14:13:36+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان خافانی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/267 <font size="4">سرسبز باش چون فلک و رویت از نشاط</font><div><font size="4">اقبال کرده همچو عقیق احمر آفتاب</font></div><div><font size="4">خاقانی</font></div>