آوای نادر دبیر و مدرس دانشگاه ساکن بابل naderebrahimi249@yahoo.com http://naderebrahimi.mihanblog.com 2017-10-22T19:39:58+01:00 text/html 2017-10-22T14:23:18+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان آتش عشق http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/252 <font size="4">آتش عشق است و گیرد در کسی</font><div><font size="4">کاو ز سوز عشق می سوزد بسی</font></div><div><font size="4">نیمایوشیج</font></div> text/html 2017-10-14T08:52:16+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان اعتماد http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/251 <font size="4">فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر</font><div><font size="4">کاین کارخانه ای است که تغییر می کنند</font></div><div><font size="4">حافظ</font></div> text/html 2017-10-01T13:30:44+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان نشانی کانال تلگرام http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/250 <font size="5">کانال تلگرام:naderebrahimii@</font><div><font size="5">تلگرام:nader_ebrahimii@</font></div><div><font size="5">اینستاگرام:naderebrahimi72</font></div> text/html 2017-09-18T14:43:26+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان وصال http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/249 <font size="4">غرض زمسجد و میخانه ام وصال شماست</font><div><font size="4">جز این خیال ندارم خدا گواه من است</font></div><div><font size="4">حافظ</font></div> text/html 2017-08-23T08:25:58+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان سوز عشق http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/248 <font size="4">اتدرین عن ربه الراعیات؟</font><div><font size="4">عما یکون الجوی؟...</font></div><div><font size="4">اشاهدت یا غاب رقص الضیا</font></div><div><font size="4">علی قطره بین اهدابها</font></div><div><font size="4">بدر شاکرالسیاب شاعر عراقی</font></div><div><font size="4">ترجمه:</font></div><div><font size="4">آیا از دختری چوپان هیچ می دانی؟</font></div><div><font size="4">از آن چه سوز عشق است هیچ می دانی؟</font></div><div><font size="4">ای جنگل آیا رقص نور را دیده ای</font></div><div><font size="4">بر قطره ی اشک میان پلک هایش؟</font></div><div><font size="4">از کتاب گزیده ی شعر معاصر عرب مترجم دکتر نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2017-07-23T14:41:23+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان نادر http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/247 <font size="4">به دوست شاعرم جناب دکتر نادرابراهیمیان</font><div><font size="4">سرسبزترین شعر شمالی نادر!</font></div><div><font size="4">در دفتر"سهراب" خیالی نادر!</font></div><div><font size="4">تو شاعر نوی پشت هیچستانی</font></div><div><font size="4">چون هیچ کسی در آن حوالی نادر!!</font></div><div><font size="4">مهدی مرتضوی درازکلا</font></div> text/html 2017-06-26T13:40:10+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان خارج قسمت http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/246 <font size="4">دنیا</font><div><font size="4">ریاضی دان بی رحمی بود</font></div><div><font size="4">تو</font></div><div><font size="4">خارج از قسمت من شدی</font></div><div><font size="4">و بعد از آن</font></div><div><font size="4">دیگر نتوانستیم</font></div><div><font size="4">زیر هیچ سقفی با هم جمع شویم</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2017-05-16T15:09:25+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان دوست http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/245 <font size="4">من آنچه را احساس باید کرد</font><div><font size="4">یا از نگاه دوست باید خواند</font></div><div><font size="4">هرگز نمی پرسم</font></div><div><font size="4">هرگز نمی پرسم که: آیا دوستم داری؟</font></div><div><font size="4">قلب من و چشم تو می گوید به من:آری</font></div><div><font size="4">فریدون مشری</font></div> text/html 2017-04-21T14:14:43+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان اردیبهشت http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/244 <font size="4">گل های سرخ خانه دوست دارند&nbsp;</font><div><font size="4">آمدن اردیبهشت را</font></div><div><font size="4">&nbsp;از پشت پیچ نازک فروردین</font></div><div><font size="4">آنسان که دوست دارم آمدنت را</font></div><div><font size="4">از پشت پیچ خلوت کوچه</font></div><div><font size="4">دکتر نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز با مقدمه دکتر لیلا کردبچه</font></div> text/html 2017-04-06T13:02:31+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان نشانی کانال تلگرام http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/243 <font size="4">نشانی کانال تلگرام من:naderebrahimii@</font><div><font size="4">نشانی اینستاگرام من:naderebrahimi72</font></div> text/html 2017-03-22T14:34:34+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان گلدان های سبز http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/242 <font size="4">از تمام درختان آویزان شده ای</font><div><font size="4">از تمام گلدان های سبز سر در آورده ای</font></div><div><font size="4">از گل های کوچک قالی</font></div><div><font size="4">به دشت ها سرایت کرده ای بهار</font></div><div><font size="4">به مصراع گندم</font></div><div><font size="4">و حوض های ماضی قرمز</font></div><div><font size="4">آهسته تر بیا بهار</font></div><div><font size="4">شلوغ است بازار زندگی</font></div><div><font size="4">&nbsp;و پاهای پدر آنفدر خسته اند</font></div><div><font size="4">که در این ازدحام از پا در می آیند...</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div><div><font size="4">بخشی از شعر</font></div> text/html 2017-03-15T18:22:41+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان بیکرانه های آبی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/241 <font size="4">مرگ قوها دربیکرانه های آبی</font><div><font size="4">زیباترین روح زندگی است</font></div><div><font size="4">در قالب مرگ</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2017-02-28T17:25:30+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان برگشت http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/240 <font size="4">سال هاست</font><div><font size="4">پشت شیشه های مات این باجه</font></div><div><font size="4">مات مانده ام</font></div><div><font size="4">بی تو در حساب زندگی ام چیزی نیست</font></div><div><font size="4">پشیری نیست</font></div><div><font size="4">&nbsp;وهر بار نگاهت می کنم</font></div><div><font size="4">چشم هایم برگشت می خورند</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز</font></div> text/html 2017-02-07T15:52:24+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان آزادی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/239 <font size="4">در هوای تو پر می زنم آزادی!</font><div><font size="4">و هیچ کس</font></div><div><font size="4">وقتی اسارت بال هایم را می بیند</font></div><div><font size="4">نمی گوید: آزادی!</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز با مقدمه دکتر لیلا کردبچه</font></div> text/html 2017-01-12T15:38:57+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان چتر http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/238 <font size="4">هیچ چتری&nbsp;</font><div><font size="4">سقف خانه ام نمی شود</font></div><div><font size="4">تو نباشی اگر</font></div><div><font size="4">تونباشی اگر</font></div><div><font size="4">هرشب خیس بارانم</font></div><div><font size="4">حتی</font></div><div><font size="4">باران نیاید اگر</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز</font></div> text/html 2016-12-20T15:18:32+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان همایش ادبیات تطبیقی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/237 <font size="4">کنفرانس بین المللی ادبیات تطبیقی گرگان</font><div><font size="4">ارسال مقاله5بهمن95</font></div><div><font size="4">زمان همایش4 اسفند95</font></div><div><font size="4">سایت همایشwww.ir-adabiat.ir</font></div> text/html 2016-12-02T13:53:26+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان پاییز http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/236 <font size="4">اینجا پاییز است</font><div><font size="4">و صدایی که می شنوید</font></div><div><font size="4">صدای جمهوری خود مختار باد است</font></div><div><font size="4">من گم کرده ام استوای خورشید را</font></div><div><font size="4">من گیر افتاده ام در فصلی سفید</font></div><div><font size="4">که به خورشید</font></div><div><font size="4">فرمان آتش بس داده است</font></div><div><font size="4">من جا مانده ام در سرزمین همسایه</font></div><div><font size="4">بدون هیچ آشنا و غریبه ای</font></div><div><font size="4">در آستانه ی عادت چشم هایم به سنگینی</font></div><div><font size="4">گوشواره ی گیلاس ها از شاخه کودتا کردند</font></div><div><font size="4">و درخت ها تسلیم حکومت باد شدند</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان مجموعه تا فراسوی عشق</font></div> text/html 2016-11-10T15:19:00+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان سخنرانی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/235 <font size="4">انجمن حافظ &nbsp;واداره ارشاد آمل برگزار می کند:</font><div><font size="4">سخنرانی دکترنادرابراهیمیان &nbsp;با عنوان نگاه سهراب &nbsp;سپهری به زندگی</font></div><div><font size="4">آمل سرای مهر چهار آذر95ساعت چهارعصر</font></div> text/html 2016-11-10T15:13:06+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان تحلیل کتاب پنجره ای رو به آفتاب http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/234 <font size="4">نقد وتحلیل مجموعه شعر پنجره ای رو به آفتاب نادرابراهیمیان از خانم دکتر نعیمه طلوعی &nbsp;استاد دانشگاه ،شاعر ومنقد ادبی در روزنامه ی صبا در17آبان 95چاپ شد.</font> text/html 2016-10-24T14:42:50+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان مزرعه http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/233 <font size="4">خوشبختی ام آنقدر غمگین است</font><div><font size="4">که مترسکی نونوار را در مزرعه ای سوخته &nbsp;</font></div><div><font size="4">یادم می آورد</font></div><div><font size="4">خوشبختی ام</font></div><div><font size="4">مزرعه &nbsp;ی گندمی ست</font></div><div><font size="4">که مترسکش با کلاغ ها همدست باشد</font></div><div><font size="4">نادر ابراهیمیان مجموعه تا فراسوی عشق</font></div> text/html 2016-10-09T14:00:06+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان سبزترین شعر تاریخ http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/232 <font size="4">تن هایتان سرودند</font><div><font size="4">سبزترین شعر تاریخ را</font></div><div><font size="4">&nbsp;و در پهن دشتی سبز و وسیع</font></div><div><font size="4">هفتاد و دو آلاله ی سرخ</font></div><div><font size="4">روییدند</font></div><div><font size="4">نادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان</font></div> text/html 2016-09-28T14:17:09+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان ساعت http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/231 <font size="4">شصت بار</font><div><font size="4">بیشتر از شب های دیگر دوستت خواهم داشت</font></div><div><font size="4">امشب</font></div><div><font size="4">همین نیمه شب</font></div><div><font size="4">که مردم ساعت هایشان را</font></div><div><font size="4">شصت دقیقه عقب می کشند</font></div><div><font size="4">نادر ابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز</font></div> text/html 2016-09-05T13:52:31+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان چای http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/230 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">همین که بگویی می آیی</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">در دلم قند آب می شود</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">همین که بدانم می آیی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;و با من</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;به چای تازه تری می نشینی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">نادر ابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div></div></div> text/html 2016-08-13T14:46:00+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان آفتاب هشتمین http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/229 <font size="4">ای آفتاب هشتمین</font><div><font size="4">کدام تناقض خوشتر &nbsp;از این</font></div><div><font size="4">که آفتابی رفع &nbsp;عطش کند</font></div><div><font size="4">نادر ابراهیمیان</font></div> text/html 2016-07-22T13:27:29+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان ترانه ی نمناک http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/228 <font size="4">باد</font><div><font size="4">چه ترانه ی نمناکی دارد!</font></div><div><font size="4">وقتی همراه دلتنگی ام می وزد</font></div><div><font size="4">و دور افتاده ترین نقطه های جغرافیای جهان را</font></div><div><font size="4">دنبال واژه های ناشناس می گردد</font></div><div><font size="4">برای توصیف این همه دلتنگی</font></div><div><font size="4">نادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان</font></div> text/html 2016-06-30T15:09:00+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان غریبه http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/227 <font size="4">نبودنت آن قدر زیاد شده</font><div><font size="4">که هر غریبه ای را شبیه تو می بینم</font></div><div><font size="4">گاهی</font></div><div><font size="4">غریبه ها را با تو اشتباه می گیرم</font></div><div><font size="4">گاهی</font></div><div><font size="4">تو را با غریبه ها</font></div><div><font size="4">نادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه با غ های اصفهان</font></div> text/html 2016-06-08T18:07:43+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان مجموعه شعر در کوچه باغ های اصفهان http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/226 <font size="4">مجموعه شعر جدیدم با عنوان در کوچه باغ های اصفهان از نشر اکسیر قلم چاپ شد و از نظرات ارزشمند شاعران و منتقدان ادبی دکتر احمد تمیم داری،دکتر حسن ذوالفقاری،دکتر علیرضا فولادی،دکتر مریم جمشیدی،دکتر معصومه مولایی،صباکاظمیان،نسیم محمدجانی،معصومه شعبانی،حسنا محمدزاده،مهدیه عرب،ایلناز حقوقی،گلین شیرزاد،جابر ترمک،کروب رضایی،شنبم فرضی زاده و شنبم سمیعیان در باره ی شعرهای این مجموعه بسیار سپاسگزارم</font> text/html 2016-05-26T18:50:56+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان دفتر شعر http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/225 <font size="4">برد ورق های دفتر شعرم را باد</font><div><font size="4">نمام شهر فردا</font></div><div><font size="4">می شوند عاشق تو</font></div> text/html 2016-04-28T18:47:14+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان خارج قسمت http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/224 <font size="4">دنیا</font><div><font size="4">ریاضی دان بی رحمی بود</font></div><div><font size="4">عشق را تقسیم که کرد</font></div><div><font size="4">تو</font></div><div><font size="4">خارج از قسمت من شدی</font></div><div><font size="4">و بعد از آن</font></div><div><font size="4">دیگر نتوانستیم</font></div><div><font size="4">زیر هیچ سقفی با هم جمع شویم</font></div><div><font size="4">نادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان</font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2016-04-16T17:28:04+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان آزادی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/223 <font size="4">در هوای تو پر می زنم آزادی</font><div><font size="4">و هیچ کس</font></div><div><font size="4">وقتی اسارت بال هایم را می بیند</font></div><div><font size="4">&nbsp;نمی گوید: آزادی</font></div><div><font size="4">نادر ابراهیمیان</font></div>