آوای نادر دبیر و مدرس دانشگاه ساکن بابل naderebrahimi249@yahoo.com http://naderebrahimi.mihanblog.com 2018-05-23T19:15:25+01:00 text/html 2018-05-13T12:46:19+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان انجمن حافظ http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/266 <font size="4">انجمن دوستداران حافظ آمل برگزار می کند:</font><div><font size="4">نقد و بررسی کتاب عقیق آفتاب تالیف دکتر نادرابراهیمیان</font></div><div><font size="4">سخنران جناب آقای دکتر رضا ستاری</font></div><div><font size="4">استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران</font></div><div><font size="4">پنجشنبه سه خرداد97&nbsp; ساعت 5 آمل بلوار آزادگان سرای مهر</font></div> text/html 2018-05-02T12:49:15+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان عقیق آفتاب http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/265 <font size="4">کتابم عقیق آفتاب(گزارش تلمیحات داستانی در قصاید خاقانی) از دکتر نادرابراهیمیان با دیباچه ی استاد دکتر میرجلال الدین کزازی در نمایشگاه کتاب97 تهران عرضه می شود.</font><div><font size="4">این کتاب در پنج فصل و 378 صفحه که فصل اول: مباحثی در باره ی تلمیح و چگونگی استفاده ی خاقانی از تلمیح در قصاید ،فصل دوم : زندگی و آثار خاقانی ، فصل سوم: شرح و توضیح تلمیحات داستانی در 130 قصاید خاقانی ، فصل چهارم: یافته های چشمزد های ( تلمیحات) داستانی و فصل پنجم : موضوعات تلمیحات داستانی و نمودارهاست.</font></div><div><font size="4">سالن شبستان راهرو 5غرفه ی 16 نشر اکسیر قلم</font></div> text/html 2018-04-27T14:38:42+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان چای http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/264 <font size="4">همین که بگویی می آیی</font><div><font size="4">در دلم قند آب می شود</font></div><div><font size="4">همین که بدانم می آیی</font></div><div><font size="4">&nbsp;و با من</font></div><div><font size="4">به چای تازه تری می نشینی...</font></div><div><font size="4">نادر ابراهیمیان</font></div> text/html 2018-04-04T12:36:42+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان مرغ سحر http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/263 <font size="4">قدر مجموعه ی گل مرغ سحر داند و بس</font><div><font size="4">که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست</font></div><div><font size="4">حافظ</font></div> text/html 2018-03-23T12:48:05+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان فروردین http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/262 <font size="4">گل های سرخ دوست دارند</font><div><font size="4">آمدن اردیبهشت را</font></div><div><font size="4">از پشت پیچ نازک فروردین</font></div><div><font size="4">آنسان که دوست دارم آمدنت را</font></div><div><font size="4">از پشت پیچ خلوت کوچه</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2018-03-03T14:31:06+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان کاج های بلند http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/261 <font size="4">به یاد مادرم که در دو اردیبهشت 1326طلوع نمود ودر دو اسفند 96 آسمانی شد</font><div><font size="4">با کدامین زمستان به سفر رفتی؟</font></div><div><font size="4">که هیچ بهاری آغازت نمی کند</font></div><div><font size="4">اعتمادم را به ماه ها و سال ها از دست داده ام</font></div><div><font size="4">اعتمادم را به بهارها</font></div><div><font size="4">اعتمادم را به بادها</font></div><div><font size="4">تو به خواب ها پیوسته ای</font></div><div><font size="4">برای دیدنت باید چشم هایم را ببندم</font></div><div><font size="4">و چقدر می ترسم از صدای چلچله ها</font></div><div><font size="4">بر کاج های بلند</font></div><div><font size="4">اگر مرا از این خواب بیدار کنند</font></div><div><font size="4">با کدامین زمستان به سفر رفتی؟</font></div><div><font size="4">که از تمام بهارهای بی تو می ترسم</font></div><div><font size="4">می ترسم این آخرین بهار من باشد</font></div><div><font size="4">دکتر نادر ابراهیمیان</font></div> text/html 2018-02-17T15:13:21+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان عقیق آفتاب http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/260 <font size="4">کتابم عقیق آفتاب" گزارش تلمیحات داستانی در قصاید خاقانی" با مقدمه ی دکتر کزازی&nbsp; در 23بهمن 96 در انجمن ادبی ققنوس تهران با اجرای دکتر مینا آقازاده و&nbsp; با حضور شاعران و منتقدان مطرح دکتر نعیمه طلوعی ، حسن اسدی شبدیز، صبا کاظمیان ، علیرضا بدیع و دیگر شاعران رونمایی شد.</font><div><font size="4">مراکز فروش عقیق آفتاب</font></div><div><font size="4">بابل کتابسرای حریری و شهر کتاب خیابان شریعتی</font></div><div><font size="4">تهران بازار چه ی کتاب روبری دانشگاه تهران</font></div><div><font size="4">و کتابفروشی های شهر کتاب سراسر کشور</font></div> text/html 2018-01-31T08:41:30+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان حجاب http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/259 <font size="4">می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب</font><div><font size="4">بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند</font></div><div><font size="4">حافظ</font></div> text/html 2018-01-22T15:21:21+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان عقیق آفتاب http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/258 <font size="4">کتابم عقیق آفتاب یا گزارش تلمیحات داستانی در قصاید خاقانی( از دکتر نادرابراهیمیان) بادیباچه ی استاد دکتر میرجلال الدین کزازی با 377ص از اکسیر قلم چاپ شد . این کتاب را دوستان گرامی می توانند از کتابفروشی های شهر کتاب هر شهرستان تهیه نمایند.</font> text/html 2018-01-01T08:06:16+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان شعله های آبی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/257 <font size="4">به یاد می آورم</font><div><font size="4">صورت روشن مادرم را</font></div><div><font size="4">هنگامی که پیت نفت را به خانه می آورد</font></div><div><font size="4">و خانه مثل صورتش روشن می شد</font></div><div><font size="4">به یاد می آورم</font></div><div><font size="4">صورت روشن مادرم را</font></div><div><font size="4">هنگامی که یک صبح سرد زمستانی</font></div><div><font size="4">پرده ها را کنار می زدیم</font></div><div><font size="4">و برف یکدست پشت پنجره</font></div><div><font size="4">خانه را مثل صورتش روشن می کرد</font></div><div><font size="4">به یاد می آورم</font></div><div><font size="4">خنده های سپید مادرم را</font></div><div><font size="4">که یک روز با علاءالدین خانه خاموش شد</font></div><div><font size="4">و با برف های گل آلود پارو شد</font></div><div><font size="4">و بعد از آن</font></div><div><font size="4">هرچه با چکمه های لاستیکی ، کوچه ها را پرسه زدیم</font></div><div><font size="4">کسی برای نوشیدن یک استکان چای داغ</font></div><div><font size="4">کنار شعله های آبی سرکش</font></div><div><font size="4">صدایمان نکرد</font></div><div><font size="4">دکترنادر ابراهیمیان مجموعه در کوچه باغ های اصفهان</font></div> text/html 2017-12-12T13:47:08+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان مهربانی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/256 <font size="4">روری ما دوباره کبوتریمان را&nbsp;</font><div><font size="4">پرواز خواهیم داد</font></div><div><font size="4">و مهربانی</font></div><div><font size="4">دست زیبایی را خواهد گرفت</font></div><div><font size="4">و من آن روز را انتظار می کشم</font></div><div><font size="4">حتی روزی که نباشم</font></div><div><font size="4">احمد شاملو<br></font><div><font size="4"><br></font></div></div> text/html 2017-12-03T13:51:48+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان قدح http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/255 <div style="text-align: right;"><div>می کشیم از قدح لاله شرابی موهوم</div><div>چشم بدر دور که بی مطرب و می مدهوشیم</div><div>حافظ</div></div> text/html 2017-11-25T14:36:04+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان خیمه ی آوارگان http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/254 قابیل این اخوک این اخوک<div>جمعت السما</div><div>آمادها لتصیع کورت النجوم الی ندا</div><div>قابیل این اخوک</div><div>یرقد فی خیام الاجیین</div><div>از بدرشاکر شاعر عراقی</div><div>ترجمه</div><div>قابیل برادرت کجاست برادرت کجاست</div><div>آسمان برافروخته از خشم می پرسد</div><div>&nbsp;و ستارگان یک صدا ندا سر می دهند</div><div>قابیل برادرت کجاست</div><div>در خیمه ی آوارگان افتاده است</div><div>ترجمه از دکترنادرابراهیمیان</div><div><br></div> text/html 2017-11-11T13:54:16+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان روح پاک http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/253 <div style="text-align: justify;">نگاه شوم چشمانی به سوی&nbsp; خط درهم بود</div><div style="text-align: justify;">و روح پاک بی عیبت نشان از آتش غم بود</div><div style="text-align: justify;">نادر ابراهیمیان</div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;color:#33FF33;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;">&nbsp;</td></tr></tbody></table> text/html 2017-10-22T14:23:18+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان آتش عشق http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/252 <font size="4">آتش عشق است و گیرد در کسی</font><div><font size="4">کاو ز سوز عشق می سوزد بسی</font></div><div><font size="4">نیمایوشیج</font></div> text/html 2017-10-14T08:52:16+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان اعتماد http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/251 <font size="4">فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر</font><div><font size="4">کاین کارخانه ای است که تغییر می کنند</font></div><div><font size="4">حافظ</font></div> text/html 2017-10-01T13:30:44+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان نشانی کانال تلگرام http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/250 <font size="5">کانال تلگرام:naderebrahimii@</font><div><font size="5">تلگرام:nader_ebrahimii@</font></div><div><font size="5">اینستاگرام:naderebrahimi72</font></div> text/html 2017-09-18T14:43:26+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان وصال http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/249 <font size="4">غرض زمسجد و میخانه ام وصال شماست</font><div><font size="4">جز این خیال ندارم خدا گواه من است</font></div><div><font size="4">حافظ</font></div> text/html 2017-08-23T08:25:58+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان سوز عشق http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/248 <font size="4">اتدرین عن ربه الراعیات؟</font><div><font size="4">عما یکون الجوی؟...</font></div><div><font size="4">اشاهدت یا غاب رقص الضیا</font></div><div><font size="4">علی قطره بین اهدابها</font></div><div><font size="4">بدر شاکرالسیاب شاعر عراقی</font></div><div><font size="4">ترجمه:</font></div><div><font size="4">آیا از دختری چوپان هیچ می دانی؟</font></div><div><font size="4">از آن چه سوز عشق است هیچ می دانی؟</font></div><div><font size="4">ای جنگل آیا رقص نور را دیده ای</font></div><div><font size="4">بر قطره ی اشک میان پلک هایش؟</font></div><div><font size="4">از کتاب گزیده ی شعر معاصر عرب مترجم دکتر نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2017-07-23T14:41:23+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان نادر http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/247 <font size="4">به دوست شاعرم جناب دکتر نادرابراهیمیان</font><div><font size="4">سرسبزترین شعر شمالی نادر!</font></div><div><font size="4">در دفتر"سهراب" خیالی نادر!</font></div><div><font size="4">تو شاعر نوی پشت هیچستانی</font></div><div><font size="4">چون هیچ کسی در آن حوالی نادر!!</font></div><div><font size="4">مهدی مرتضوی درازکلا</font></div> text/html 2017-06-26T13:40:10+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان خارج قسمت http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/246 <font size="4">دنیا</font><div><font size="4">ریاضی دان بی رحمی بود</font></div><div><font size="4">تو</font></div><div><font size="4">خارج از قسمت من شدی</font></div><div><font size="4">و بعد از آن</font></div><div><font size="4">دیگر نتوانستیم</font></div><div><font size="4">زیر هیچ سقفی با هم جمع شویم</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2017-05-16T15:09:25+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان دوست http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/245 <font size="4">من آنچه را احساس باید کرد</font><div><font size="4">یا از نگاه دوست باید خواند</font></div><div><font size="4">هرگز نمی پرسم</font></div><div><font size="4">هرگز نمی پرسم که: آیا دوستم داری؟</font></div><div><font size="4">قلب من و چشم تو می گوید به من:آری</font></div><div><font size="4">فریدون مشری</font></div> text/html 2017-04-21T14:14:43+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان اردیبهشت http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/244 <font size="4">گل های سرخ خانه دوست دارند&nbsp;</font><div><font size="4">آمدن اردیبهشت را</font></div><div><font size="4">&nbsp;از پشت پیچ نازک فروردین</font></div><div><font size="4">آنسان که دوست دارم آمدنت را</font></div><div><font size="4">از پشت پیچ خلوت کوچه</font></div><div><font size="4">دکتر نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز با مقدمه دکتر لیلا کردبچه</font></div> text/html 2017-04-06T13:02:31+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان نشانی کانال تلگرام http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/243 <font size="4">نشانی کانال تلگرام من:naderebrahimii@</font><div><font size="4">نشانی اینستاگرام من:naderebrahimi72</font></div> text/html 2017-03-22T14:34:34+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان گلدان های سبز http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/242 <font size="4">از تمام درختان آویزان شده ای</font><div><font size="4">از تمام گلدان های سبز سر در آورده ای</font></div><div><font size="4">از گل های کوچک قالی</font></div><div><font size="4">به دشت ها سرایت کرده ای بهار</font></div><div><font size="4">به مصراع گندم</font></div><div><font size="4">و حوض های ماضی قرمز</font></div><div><font size="4">آهسته تر بیا بهار</font></div><div><font size="4">شلوغ است بازار زندگی</font></div><div><font size="4">&nbsp;و پاهای پدر آنفدر خسته اند</font></div><div><font size="4">که در این ازدحام از پا در می آیند...</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div><div><font size="4">بخشی از شعر</font></div> text/html 2017-03-15T18:22:41+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان بیکرانه های آبی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/241 <font size="4">مرگ قوها دربیکرانه های آبی</font><div><font size="4">زیباترین روح زندگی است</font></div><div><font size="4">در قالب مرگ</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان</font></div> text/html 2017-02-28T17:25:30+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان برگشت http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/240 <font size="4">سال هاست</font><div><font size="4">پشت شیشه های مات این باجه</font></div><div><font size="4">مات مانده ام</font></div><div><font size="4">بی تو در حساب زندگی ام چیزی نیست</font></div><div><font size="4">پشیری نیست</font></div><div><font size="4">&nbsp;وهر بار نگاهت می کنم</font></div><div><font size="4">چشم هایم برگشت می خورند</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز</font></div> text/html 2017-02-07T15:52:24+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان آزادی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/239 <font size="4">در هوای تو پر می زنم آزادی!</font><div><font size="4">و هیچ کس</font></div><div><font size="4">وقتی اسارت بال هایم را می بیند</font></div><div><font size="4">نمی گوید: آزادی!</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز با مقدمه دکتر لیلا کردبچه</font></div> text/html 2017-01-12T15:38:57+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان چتر http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/238 <font size="4">هیچ چتری&nbsp;</font><div><font size="4">سقف خانه ام نمی شود</font></div><div><font size="4">تو نباشی اگر</font></div><div><font size="4">تونباشی اگر</font></div><div><font size="4">هرشب خیس بارانم</font></div><div><font size="4">حتی</font></div><div><font size="4">باران نیاید اگر</font></div><div><font size="4">نادرابراهیمیان مجموعه سروهای شیراز</font></div> text/html 2016-12-20T15:18:32+01:00 naderebrahimi.mihanblog.com نادر ابراهیمیان همایش ادبیات تطبیقی http://naderebrahimi.mihanblog.com/post/237 <font size="4">کنفرانس بین المللی ادبیات تطبیقی گرگان</font><div><font size="4">ارسال مقاله5بهمن95</font></div><div><font size="4">زمان همایش4 اسفند95</font></div><div><font size="4">سایت همایشwww.ir-adabiat.ir</font></div>